Knihovní řád

Obecní knihovny v Luběnicích

V souladu se zřizovací listinou Obecní knihovny v Luběnicích schválenou zastupitelstvem obce usnesením č.71 ze dne 24.10.2002 a podle §4, odst. 6 zákona č. 257/2002 Sb. (knihovní zákon) vydává tento řád:

Poslání a činnost knihovny

Knihovna je knihovnou základní ve smyslu §3 a 12 zákona č. 257/2001 Sb. (knihovní zákon) a je zřízena za účelem poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb které jsou vymezené v §2,4 a 14 knihovního zákona, všem občanům bez rozdílu.

Uživatelé a čtenáři knihovny

1. Každý kdo použije služeb knihovny, se stává jejím členem. Knihovna poskytuje služeb jen těm uživatelům, kteří jsou registrovaní a při první návštěvě v roce zaplatí registrační poplatek.
2. Služeb knihovny může využít
a) občan ČR, který s vyplněnou přihláškou předloží platná občanský průkaz,
b) děti a mládež do 15 let po předložení žákovské knížky nebo dokladu o studiu,
c) cizí státní příslušník po předložení platného cestovního pasu a povolení k pobytu, d) organizace nebo instituce po předložení vyplněné přihlášky s uvedením jména pracovníka, který za vypůjčku odpovídá.
3. Podpisem přihlášky a prostudováním knihovního řádu se čtenář zavazuje plnit jeho ustanovení a pokyny pracovníků knihovny. Dále je povinen ohlásit změnu jména, bydliště, ztrátu nebo zničení čtenářského průkazu.
4. Čtenář se při každém půjčování prokazuje čtenářským průkazem, který je nepřenosný. Výměna popsaného průkazu je bezplatná.
5. Knihovna vyžaduje k registraci následující osobní údaje: jméno a příjmení, adresu bydliště, dále kontaktní údaje: akademický titul, kontaktní či přechodná adresa čtenáře, další možnosti spojení na čtenáře. Osobní údaje o čtenáři budou uchovány pouze po dobu trvání jeho registrace, po ukončení budou jeho data likvidována.


Veřejné knihovnícké a informační služby

1. Knihovna poskytuje uživatelům veřejné knihovnické a informační služby tak, jak jsou vymezeny v příslušných ustanoveních knihovního zákona. Jsou to zejména vypujční, informační a meziknihovní služby.

Půjčovní služby

1. Čtenáři může být půjčeno dohromady nejvýše 10 knihovních jednotek. Půjčení dražších publikací stvrzuje čtenář podpisem.
2. Knihy a starší ročníky se půjčují na dobu 6 týdnů. Časopisy běžného roku se půjčují nejvýše na dobu 2 týdnů. Knihovna může stanovit kratší vypůjční lhůty. Na žádost čtenáře může knihovna lhůtu prodloužit na další čtyři týdny (nejvýše však dvakrát), nežáda-li o materiály jiný čtenář.
3. Vyskytne-li se v rodině nakažlivá nemoc, je nutné ihned informovat knihovníka a před vrácením vypůjčených materiálů zajistit jejich dezinfekci.

Pořádková opatření

1. Nevráti-li čtenář vypůjčené knihy včas, knihovna mu účtuj poplatky z prodlení (viz. ceník)
2. Čtenář je povinen zacházet s vypůjčenými knihami a časopisy šetrně a ukládat je na vyhrazené místo. Zjištěné poškození materiálu ihned ohlásí knihovníkovi, jinak se vystavuje nebezpečí, že bude poškozený výtisk hradit za předešlého čtenáře.
3. Za ztracenou nebo poškozenou knihovní jednotku je požadována náhrada
a) kniha téhož vydání,
b) uhrazení nákladů na pořízení fotokopie a vazby,
c) stejný časopis,
d) cena časopisu.
1. V případě že čtenář nenahradí knihovně škodu v určené lhůtě, je náhrada vymáhána soudní cestou. Výlohy s tímto spojené hradí čtenář.
2. Porušování knihovní řádu má za následek vyloučení z řad členů.

Závěrečná ustanovení

1. Čtenáři a uživatelé mohou podávat stížnosti a připomínky k činnosti knihovny písemně nebo ústně na Obecním úřadě v Luběnicích.
2. Výjimky z ustanovení knižního řádu může v závažných případech povolit knihovník.
3. Knihovní řád nabývá účinnosti 2. ledna 2003. Současně pozbývá platnosti Knihovní řád Okresní knihovny v Olomouci ze dne 1.1.1997.

Nedílnou součástí Knihovního řádu je Ceník poplatků a pořádkových opatření.

Obec Luběnice vydává, na základě usnesení zastupitelstva č. 71 ze dne 24. řijna 2002 a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zák. č 257/2001 Sb., knihovním zákonem