Zřizovací listina

Zřizovací listinu Obecní knihovny v Luběnicích
organizační složky obce /dále jen knihovna/

Čl.1 Označení zřizovatele
Obec Luběnice, Olomoucký kraj, IČO 00635642

Čl.2 Název a sídlo organizační složky
Název organizace: Obecní knihovna Luběnice, organizační složka Obce Luběnice
Sídlo a adresa organizace: Luběnice 80, 783 46 pošta Těšetice

Knihovna je organizační složkou obce, nemá právní subjektivitu, nemůže nebývat svým jménem práv a zavazovat se (s výjimkou případů, které jsou v této zřizovací listině jmenovitě uvedeny)

Čl.3 Účel zřízení a předmět činnosti
Obecní knihovna v Luběnicích je zřízena za účelem poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb, při zachování rovných podmínek pro všechny občany, uspokojování kulturních a informačních potřeb a všestranému napomáhání všem formám vzdělávání občanů ve smyslu §2, pism. a) a §3, odst. 1), písm. c, zákona č. 257/2001 Sb.
Vmezení předmětu činnosti:
1) Knihovna buduje a zpřístupňuje univerzální knihovní fond se zřetelem k potřebám všech občanů obce a k plnění účelu svého zřízení.
2) Knihovna buduje a zpřístupňuje fond regionální literatury, schromažďuje, zpracovává, uschovává a poskytuje informace o obci.
3) Poskytuje meziknihovní služby (vypůjční a informační).
4) Umožňuje přístup k vnějším informačním zdrojům, ke kterým má bezplatný (i placený) přístup, pomocáí telekomunikačního zařízení.
5) Při plnění svých hlavních činností spolupracuje s Knihovno města Olomouce, která je pověřena regionálními funkcemi. Obsah, formy a rozsah spolupráce jsou předmětem samostatné smlouvy.
6) Podmínky za nichž sou služby knihovny poskytovány jsou uvedeny v Knihovním řádu.

Čl. 4 Vedení knihovny
1) Knihovník, který je oprávněn jednat za knihovnu, je pracovníkem zřizovatele a je jmenován a odvolán zastupitelstvem obce.
2) Knihovník je zřozovateli odpovědný za činnost knihovny, za hospodaření s obecním majetkem, který knihovna užívá, i za správnost nakládání s finančními prostředky podle platných právních předpisů a pokynů zřizovatele.
3) Knihovník předkládá zřizovateli ke schválení Knihovní řád a další dokumenty nezbytné pro činnost knihovny.

Čl. 5 Vymezení majetku, k němuž má knihovna právo hospodaření
1) Knihovna užívá k zajištění své činnosti majetek obce
a) hmotný majetek
- dlouhodobý hmotný majetek v hodnotě celkem: 0
- drobný dlouhodobý hmotný majetek v hodnotě celkem: 0
b) Nehmotný majetek 0 dle inventárního spisu provedeného ke dni 15.10.2002
Knihovna není oprávněna svěřený majetek obce dále půjčovat, nebo s ním nakládat tak, aby byl změněn chrakter a původní účel věci.

Čl. 6 Hospodaření knihovny
1) Knihovna není samostatnou účetní jednotkou.
2) Hospodaření knihovny je součástí hospodaření obce. Rozpočet knihovny je součástí rozpočtu obce, částka na zabezpečení činnosti knihovny je každoročně stanovována v rámci rozpočtu obce.
3) Knihovna je oprávněna vybírat příjmy v hotovosti v souladu s ceníkem knihovního řádu, o kterých vede evidenci a odevzdává je do rozpočtu obce.
4) Dalšími finančními zdroji knihovny mohou být např. účelové dotace (granty), finanční dary, sponzorské příspěvky apod. Tyto finanční zdroje musí být zaúčtovány tak aby byl prokázán účel jejich využití.

Čl. 7 Závěrečná ustanovení
1) Knihovna je zařízení na dobu neurčitou
2) Tato zřizovací listina vstupuje platnost dnem 1.1.2003